Geïnteresseerd in Pilates of Total Body workout? Bekijk snel onze MeerFit site.

Algemene voorwaarden

1. Begripsbepalingen

1.1 Opdrachtnemer: Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53901959

Vestigingsadres:

Dorpsstraat 29. 2631CR Nootdorp

1.2  Lidmaatschap: betreft het lidmaatschap om deel te kunnen nemen aan lessen bij Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp. Het lidmaatschap wordt uitgegeven door Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp en betaald door het lid.
1.3   Lid: de natuurlijk persoon die de overeenkomst aangaat met Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp en deelneemt aan de activiteit.
1.4  Activiteit(en): deelnemen aan (sport)trainingen en  voedingsconsulenten/sportvasten kuren.
1.5 Website: www.bodytecnootdorp.nl

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten en activiteiten van Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de Algemene Voorwaarden is geregeld dient de situatie te worden uitgelegd in het licht van deze algemene voorwaarden. Indien Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp geen strikte naleving van de voorwaarden verlangt heeft dat geen gevolgen voor de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp behoudt zich ten allen tijden het recht voor uitvoering te geven aan de algemene voorwaarden.

3. Uitvoering van de opdracht

Op Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp rust de verplichting de deelnemer zo goed mogelijk te begeleiden gedurende de activiteit(en). Het betreft hier een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp is niet aansprakelijk voor ontstane blessures.
4.2 Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen.
4.3 Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp is niet aansprakelijk voor schade op de locatie waar de activiteiten plaatsvinden.
4.4 Door de deelnemer veroorzaakte schade aan eigendommen van Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp zullen worden verhaald op de deelnemer.

5. Lidmaatschap

5.1 Een lidmaatschap is van kracht op het moment dat Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp een activering van het (online) systeem (Trainin) heeft ontvangen en het verschuldigde en van toepassing zijn abonnementsgeld/rittenkaartkosten is voldaan.
5.2 Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp behoudt zich het recht voor het lidmaatschap voor onbepaalde tijd op te schorten indien het lid zich niet houdt aan het gestelde in de algemene voorwaarde.
5.3 Leden kunnen lessen volgen op basis van een proefles, losse les, rittenkaart en abonnement.
5.3.1 Een 10-, 20- en 50 rittenkaart geeft recht op deelname aan 10, 20 of 50 credits. De 10 en 20 rittenkaart is geldig voor een periode van 12 maanden ingaande op de dag van aankoop, de 50 rittenkaart is geldig voor een periode van 24 maanden ingaande op de dag van aankoop. Indien niet alle lessen worden gevolgd heeft het lid geen recht op restitutie van de niet gebruikte lessen.
5.3.2 Losse les: dit is een éénmalige credit die recht geeft op deelname aan één les.
5.3.3 Proefles: de proefles mag per lid eenmalig aangeschaft worden.

Abonnement: 

5.3.4 Het 1x p/w en 2x p/w abonnement geeft recht op wekelijks 1 of 2 credits ingaande op de dag van aankoop. 

5.3.5 De eerste 3 maanden is abonnements afname verplicht, hierna kan per hele maand gepauzeerd en/of beeindigd worden. Doorgeven van wijziging dient voor de 25ste van de maand te gebeuren. 

5.3.6 Gemiste credits kunnen in de eerst volgende 2 maanden ingehaald worden, dit kan alleen bij een actief abonnement. 

6. Afspraken

6.1 De deelnemer moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 (vierentwintig) uur voorafgaande telefonisch/online aan de afspraak aan MeerFit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp melden.
4.2 Indien de deelnemer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag MeerFit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp de volledige les/credit aan de deelnemer door berekenen.
4.3 Indien de deelnemer meer dan 5 (vijf) minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt mag de trainer de verloren tijd inkorten op de cooling down en toch het gehele honorarium van de les aan de deelnemer door berekenen.
4.4 Indien de deelnemer bij meer dan 15 (vijftien) minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aankomt, mag de trainer de gehele afspraak annuleren en toch de gehele les aan de deelnemer door berekenen.
4.5 MeerFit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de deelnemer melden.
4.6 Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 4.1 tot en met 4.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Gezamelijk wordt naar een oplossing gezocht.

7. Gezondheid

7.1 Bij afwijkende gezondheidssituaties dienen er aparte afspraken te worden gemaakt tussen de deelnemer en Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp.

7.2 Voor een Bodytec training geldt dat er nooit gebodytect mag worden als de deelnemer zwanger is, grote onstekingen heeft en/of een pacemaker draagt, overige contra-indicatie dienen vooraf besproken te worden.

8. Betaling en incassokosten

8.1 De tarieven zijn te vinden op de website of kunnen mondeling of per e-mail worden verkregen van de studio. De tarieven worden bepaald door Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp. Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen.  
8.2  Met uitzondering van eventuele wettelijke rechten tot annuleren zullen betalingen voor lessen, abonnementen en rittenkaarten niet worden gerestitueerd. een rittenkaart is overdraagbaar aan anderen, de abonnementen zijn niet overdraagbaar aan andere.
8.3  Een abonnement, rittenkaart en losse les dient voor deelname te zijn voldaan.
8.4  Rittenkaarten, abonnementen, losse lessen en proeflessen kunnen online per IDEAL of betaalverzoek betaald worden of in de studio door middel van pinbetaling.
8.5  Betaling van de factuur dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp aan te geven wijze.                  8.6 Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp is gerechtigd periodiek te factureren.
8.7 Indien de deelnemer niet tijdig tot betaling van de factuur overgaat is de deelnemer zonder ingebrekestelling in verzuim. De deelnemer is vanaf het moment van verzuim wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
8.8 Indien de deelnemer in gebreke of verzuim is komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de deelnemer.